REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.lovemyself.pl

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów marki LMS lovemyself za pośrednictwem sklepu internetowego www.lovemyself.pl prowadzonego przez  działalność gospodarczą LMS LOVEMYSELF JOANNA WYROSTKIEWICZ (zwaną dalej „Sprzedawcą”), pod adresem Jana Kazimierza 30/130, 01-248 Warszawa, podlegającą wpisowi do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, posiadającej numer NIP: 9222885618, REGON 385980260.

§1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony Sklepu internetowego w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Sklep internetowy (sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lovemyself.pl
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą sklepu internetowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – usługa dostępna w sklepie umożliwiająca założenie konta.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu jest Joanna Wyrostkiewicz, prowadzące działalność gorpodarczą na podstawie pod nazwą LMS LOVEMYSELF JOANNA WYROSTKIEWICZ , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności ul. Jana Kazimierza 30/130, 01-248 Warszawa, adres do doręczeń ul. Jana Kazimierza 30/130, 01-248 Warszawa, numer NIP: 9222885618, REGON 385980260, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów jak również zasady korzystania przez Klientów i Usługobiorców ze Sklepu dostępnego pod adresem www.lovemyself.pl i dostępnych w nim Usług.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów i Usługobiorców w pełnym zakresie wskazanym w poprzednim punkcie. Korzystanie ze Sklepu i dostępnych w nim Usług jak również zawieranie Umów Sprzedaży Produktów jest możliwe pod warunkiem uprzedniego zapoznania się przez Klienta lub Usługobiorcę z Regulaminem i zaakceptowania jego warunków.
 4. Wszystkie informacje o Produktach dostępne na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.lovemyself.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych

§3. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, który jest określony w cenniku dostaw.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres na który produkt ma być wysłany a także numer telefonu oraz adres email.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.
 6. Zamówienia składane w sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności w celu dostarczenia odrębnych Zamówień w ramach jednej dostawy.
 7. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym odbywa się w walucie PLN.
 2. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy imienny dowód zakupu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 4. Na każdy sprzedany produkt Sprzedający wystawia potwierdzenie zakupu lub na życzenie Klienta, fakturę. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
 5. W związku z tym, iż sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawka vat na fakturze wynosi 0%.

§5 DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu
 3. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy b DPDlub poczty polskiej zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku zamówienia kilku produktów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego produktu
 5. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronie sklepu.
 6. Przed odebraniem przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony produkt nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności dostarczyciela sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym.

§6 ZWROT i WYMIANA

 1. Klient może zwrócić lub wymienić produkt bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie formularza zwrotu/wymiany przed jego upływem na adres: biuro@lovemyself.pl Pobranie formularza, z którego może skorzystać Klient możliwe jest ze strony Sklepu internetowego.
 3. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 4. Zwrotowi i Wymianie podlegają wyłącznie produkty nienoszące śladów użytkowania – w stanie niezmienionym, z metkami.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić lub wymienić Sprzedającemu produkty objęte Umową, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Wymiana produktu nastąpi w ramach danego towaru na inny kolor lub rozmiar, o ile będzie dostępny w Sklepie
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Na obniżenie wartości produktu może też wpłynąć uszkodzenie przesyłki w transporcie, spowodowane zapakowaniem przez Klienta zwracanego towaru bez należytej staranności.
 9. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 13. Koszt wymiany produktu to koszt jego ponownej wysyłki do Klienta, równy najniższemu kosztowi przesyłki.
 14. Prawo do zwrotu lub wymiany nie przysługuje w przypadku produktów wytworzonych na indywidualne zamówienia Klienta, w tym towarów personalizowanych.

§7. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) Produktów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady Produktu, o których Klient wiedział w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady.
 4. Reklamację należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@lovemyself.pl
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt. W przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zwróci Klientowi wartość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lovemyself.pl jest Sprzedający (zwany dalej Administratorem)

2. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a zebrane dane są wykorzystywane tylko w celu wykonania umowy. Niepodanie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia i niewyrażenie na ich przetwarzanie w tym celu będzie skutkowało niemożnością zrealizowania Zamówienia.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – od 25 maja 2018 r. są to: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

4. Dane Osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy i w celu jej wykonania i nie wymagają zgody wyrażanej przez Kupującego.

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i ich zrachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Sklep zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Kupującego.

7. Przy składaniu zamówienia gromadzone są dane potrzebne do realizacji wysyłki oraz dane kontaktowe. Mogą to być imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, firma oraz NIP. Dane te przekazywane są dostawcy produktu (firma kurierska) oraz operatorowi systemu płatności (przelewy24.). Dane dotyczące płatności są przetwarzane na zewnętrznych serwerach operatora systemu płatności, a Administrator Sklepu nie ma do nich dostępu.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu realizacji Umowy Sprzedaży z Kupującym.

9. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania sprostowania, aktualizacji lub żądania całkowitego usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie – z ograniczeniem prawa usunięcia w zakresie, w którym prawo wymaga zachowania danych przez Sprzedawcę.

11. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep www.lovemyself.pl Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania praw z umowy stron oraz spełnienia obowiązków sprzedażowych i podatkowych przewidzianych prawem.

13. Dane osobowe Kupujących nie podlegają profilowaniu i tzw. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

14. W sprawie danych osobowych Kupującemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeksu Cywilnego,
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  4. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem email.
 4. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie w przypadku nie akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie.
 5. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem, zmiany Regulaminów nie będą miały wpływu na warunki Zamówień złożonych i Umów Sprzedaży realizowanych lub wykonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *